2000 - THAILANDE

BANGKOK du 01/05/2000 au 15/05/2000